کروماتوگرافی
۲۰ شهریور

کروماتوگرافی چیست؟ بررسی انواع و کاربردها به زبان ساده

کروماتوگرافی (Chromatography) روشی تحلیلی است برای جداسازی اجزای یک مخلوط شیمیایی به وسیله عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن میباشد. فرض کنید که دو واکنش‌دهنده A و B داشته باشیم و آن‌ها را با یکدیگر وارد واکنش کنیم تا فرآورده‌ی C را تولید کنند. در پایان واکنش، مخلوطی از فرآورده C […]