کاربرد میز آزمایشگاهی
۰۴ شهریور

کاربرد میز آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها

کاربرد میز آزمایشگاهی در آزمایشگاه های شیمیایی و بیولوژیکی: آزمایشگاه های شیمیایی و بیولوژیکی از متداول ترین نوع آزمایشگاه هستند. می توان گفت میز کار هم از متداول ترین نوع تجهیزات آزمایشگاه ها هستند. میزهای آزمایشگاهی سکوهایی هستند که وسایل و تجهیزات آزمایشگاه طی انجام هر گونه آزمایش و بنا به ساختار نوع آزمایش قرار […]