کالیبراسیون
۳۰ شهریور

کالیبراسیون چیست ؟

کالیبراسیون چیست و چه کاربردی دارد؟ کالیبراسیون یا واسنجی عبارت است از مقایسه یک ابزار اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد و در صورت لزوم تنظیم دستگاه مطابق با استانداردها در واقع کالیبراسیون ویژگی‌های کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را به‌وسیله انجام مقایسات مستقیم مشخص می‌کند. […]