شستشوی ظروف آزمایشگاهی
۰۹ مرداد

شستشوی ظروف آزمایشگاهی

شستشوی ظروف آزمایشگاهی یکی از اصلی ترین کارهایی است که باید در آزمایشگاه به درستی انجام شود. انجام درست آزمایشات نیاز به ظروف شیشه ای آزمایشگاهی تمیز دارد. زیرا با دقت ترین آزمایشات ممکن است در صورت استفاده از ظروف شیشه ای کثیف، نتایج نادرستی داشته باشند. در همه موارد، ظروف شیشه ای باید از […]