آزمایشگاه و هود کشت بافت
۲۹ مهر

کشت بافت گیاهی چیست؟

کشت بافت گیاهی چیست؟ کشت بافت گیاهی یکی از شاخه های مهم زیست فناوری است. طی دو دهه ی اخیر فناوری کشت بافت گیاهی به عنوان کارآمدترین تکنیک در عرصه ی تولید یک گیاه جدید است. بطوریکه که در بعضی موارد امکان مشاهده ی آن با چشم غیر مسلح بسیار اندک است. تعریف ساده ی […]